hungarian center
for early music

GDPR tájékoztató

A  HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány (a továbbiakban: Haydneum Alapítvány) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Haydneum Alapítvány mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. Haydneum Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Haydneum Alapítvány biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató Haydneum Alapítvány honlapján (https://www.haydneum.com) keresztül folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére természetesen megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az Ön által Haydneum Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2015. szeptember 29. napján kelt, az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is figyelemmel Haydneum Alapítvány jelen Tájékoztatóban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől és a tájékoztatást közérthetően és könnyen áttekinthetően kívánja megadni Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy a Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 1. Az adatkezelő megnevezése

Haydneum Alapítvány, mint adatkezelő adatai:

A cég elnevezése: HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány
A cég rövidített elnevezése: Haydneum Alapítvány
Székhely: H-1014 Budapest, Úri u. 45.
Postai (levelezési) cím: H-1014 Budapest, Úri u. 45.
Cégjegyzékszám: 01-01-0013158
Nyilvántartó törvényszék: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 19307927-2-41
Képviseletre jogosultak: Káptalan István
E-mail elérhetőség: info@haydneum.com
Telefonszám: +36 70 905 5343
Weboldal: https://www.haydneum.com

 1. Az adatkezelés céljai, jogalapja, az érintettek köre, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

2.1. Adatkezelés a Haydneum Alapítvánnyalmegkötött szerződés teljesítéséhez, amennyiben Ön természetes személy

Az adatkezelés célja: az Ön mint természetes személy által megadott személyes adatokat Haydneum Alapítvány mint vállalkozó/megrendelő a létrejött szerződés teljesítése céljából kezeli. Ezen adatkezelés keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket Haydneum Alapítvány felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és Haydneum Alapítvány között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben Ön az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja].

Tájékoztatjuk, hogy Haydneum Alapítvány adatkezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelésre valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatainak megadása szükséges ahhoz, hogy Haydneum Alapítvánnyala szerződés létrejöjjön, míg adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a szerződést teljesíteni lehessen.

Az érintettek köre: a Haydneum Alapítvánnyal szerződő természetes személyek

A kezelt adatok köre:

 • az Ön neve
 • az Ön számlázási címe
 • az Ön postai elérhetősége
 • az Ön telefonszáma
 • az Ön e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: Haydneum Alapítvány a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha Haydneum Alapítvány az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.2. Adatkezelés a Haydneum Alapítvánnyal megkötött szerződés teljesítéséhez, ha Ön a szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója

Az adatkezelés célja: ha Ön mint természetes személy az Haydneum Alapítvánnyal szerződő jogi személy törvényes képviselője (vezető tisztségviselője, ezen belül pl. ügyvezetője) vagy kapcsolattartója, úgy a szerződés teljesítése céljából szükséges az Ön adatait Haydneum Alapítványnak kezelnie. Ennek keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket Haydneum Alapítvány felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön mint érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulás alatt az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: a Haydneum Alapítvánnyal szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója

A kezelt adatok körébe a Haydneum Alapítvánnyal szerződő jogi személy törvényes képviselőjének vagy kapcsolattartójának:

 • neve
 • telefonszáma
 • e-mail címe

tartozik.

Az adatkezelés időtartama: Haydneum Alapítvány a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha Haydneum Alapítvány az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.4 Adatkezelés közvetlen kapcsolattartáshoz kapcsolódóan, azon belül szakmai hírlevél küldése elektronikus úton

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a https://www.haydneum.com weboldalon szakmai hírlevélre szeretne feliratkozni, úgy a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait Haydneum Alapítvány az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése].

Tájékoztatjuk, hogy a szakmai hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét Haydneum Alapítvány biztosítja az Ön részére. Ennek értelmében az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát Haydneum Alapítvány haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban szakmai hírlevelet nem küld.

Az érintettek köre: Ön mint a szakmai hírlevélre feliratkozó természetes személy.

A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.5. Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)

Az adatkezelés célja: Haydneum Alapítvány a https://www.haydneum.com weboldalon harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics, SALESmanago) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz. Maga a süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít Haydneum Alapítvány nak mint a https://www.haydneum.com weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztika készítésével segítik Haydneum Alapítvány t a reklámkampányok optimalizálásában. Fontos, hogy ezen a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg Haydneum Alapítvány a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

A Facebook Pixel cookie egy olyan kisméretű kódrészlet, amelynek a https://www.haydneum.com weboldal forráskódjában történő elhelyezésével Haydneum Alapítvány nyomon követheti a Facebook-on is regisztrált felhasználók tevékenységét. Működése nagyban hasonlít a fentebb ismertetett Google Analytics cookie-hoz.

A SALESmanago egy automatizált marketing-szoftver, azaz egy olyan program, amely beépített funkciói segítségével lehetővé teszi Haydneum Alapítvány részére a különböző direkt marketing kampányok létrehozását, automatizált lebonyolítását.

Fenti tájékoztatás a cookie-k tulajdonosainak (harmadik felek) közzétett tájékoztatásán alapul. Harmadik felek adatkezelési irányelveinek megismerése érdekében kérjük tanulmányozza ezen partnereink tájékoztatóját.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

A kezelt adatok köre: Az Ön IP címe, tartózkodási helye, a https://www.haydneum.com weboldal látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat. Aggretált és/vagy anonimizált adatokat nem áll módunkban törölni.

2.6. Adatkezelés az ügyfél-elégedettségi kérdőív vonatkozásában

Az adatkezelés célja: Ön segítheti munkákat és az Ön még magasabb szintű szakmai kiszolgálását azzal, hogy az Haydneum Alapítvány tevékenységét illetően ügyél-elégedettségi kérdőívet tölt ki és azt megküldi részünkre. Ezen ügyfél-elégedettségi kérdőív egy visszajelzés az Haydneum Alapítvány részére a munkánk minőségét és az Ön azzal való elégedettségét illetően. Az ügyfél-elégedettségi kérdőív során megadott adatokat kizárólag az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát Haydneum Alapítvány haladéktalanul törli.

Az érintettek köre: azok a természetes személyek, akik az ügyfél elégedettségi kérdőívet kitöltik és az adatkezeléshez hozzájárulnak.

A kezelt adatok köre: név, email cím, valamint a kérdőív egyes kérdéseire adott válaszok.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

 1. Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki Haydneum Alapítvány mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Haydneum Alapítvány tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név Székhely, egyéb elérhetőség Ellátott tevékenység leírása A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
Derzsi és Wernitzer Pénzügyi-Számviteli Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Angyalföldi út 37. Haydneum Alapítvány részére könyvelői feladatok ellátása Haydneum Alapítvány könyvelője a 2.1.-2.4. pontokban felsorolt adatokat kezeli
??? ??? Haydneum Alapítvány saját weboldalainak tárhelyszolgáltatója Weboldal adatok tárolása és biztonsági háttérmentése (űrlap beküldések is)
Google (Google Analytics) https://www.google.com/about/datacenters/ weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k) cookie adatok
Facebook Facebook Inc. weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k) cookie adatok
??? ??? hírlevél kiküldés és közvetlen üzletszerzés a felhasználó által – hozzájárulás alapján – megadott adatok hírlevél-küldéshez, illetve közvetlen üzletszerzéshez
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
e-mail: info@szamlazz.hu
számlázz.hu számlázószoftver

???

Szerződésekhez kapcsolódó elektronikus számlázási adatok (pl. az Ön neve)
 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adattovábbítás, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az Ön által megadott személyes adatokat Haydneum Alapítvány az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg, ezek az alábbiak:

Adatkezelési cél Az adatok megismerésére jogosult személyek köre a Haydneum Alapítványhozzáférési jogosultsági rendszerében
Adatkezelés szerződés teljesítése során (lásd 2.1. pont és 2.2. pontok) Haydneum Alapítvány munkavállalói
Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez (lásd a 2.3. pontot) ???  Haydneum Alapítvány munkavállalói
Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez (lásd 2.4. ??? pont) Haydneum Alapítvány munkavállalói
Adatkezelés a weboldalon található sütikhez kapcsolódóan (lásd a 2.5. ??? pontot) Ügyviteli igazgatóság munkatársai, főigazgató

Tájékoztatjuk, hogy Haydneum Alapítvány harmadik fél részére az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja.

Haydneum Alapítvány megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvása érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – jelszóval védi.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek joga van kérelmezni Haydneum Alapítványtól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

5.1. A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Haydneum Alapítványtól mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatainak kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Haydneum Alapítvány mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Haydneum Alapítvány az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat Haydneum Alapítvány elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének Haydneum Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Haydneum Alapítvány elektronikus rendszereiről készült mentések továbbra is a mentés készítésének idejében érvényes adatokat tartalmazzák. Ezek helyesbítése a mentés integritásának megőrzése érdekében lehetetlen.

5.3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Ön jogosult arra, hogy kérésére Haydneum Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Haydneum Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat Haydneum Alapítványra mint adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tájékoztatjuk, hogy Haydneum Alapítvány megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, Haydneum Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Haydneum Alapítvány elektronikus rendszereiről készült mentések továbbra is a mentés készítésének idejében érvényes adatokat tartalmazzák. Ezek törlése a mentés integritásának megőrzése érdekében lehetetlen.

5.4. Az adatkezés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Haydneum Alapítvány korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
  b) Haydneum Alapítvány adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
  c) Haydneum Alapítvány nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Haydneum Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatekezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.6. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy Haydneum Alapítvány jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén Haydneum Alapítvány a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Haydneum Alapítvány bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató 2.2-2.5. pontjaiban megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát Haydneum Alapítvány korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön a hozzájárulását később visszavonja.

5.8. Eljárási szabályok

Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét iWebMa Magyarország Kft. részére bejelenteni:

 • személyesen Haydneum Alapítvány székhelyén: H-1014 Budapest, Úri u. 45.
 • írásban postai úton: H-1014 Budapest, Úri u. 245.
 • elektronikus úton: info@haydneum.com

Haydneum Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy Haydneum Alapítvány a 25 napos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt. Haydneum Alapítvány a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.

Amennyiben Haydneum Alapítvány nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Haydneum Alapítvány a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Haydneum Alapítvány mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Haydneum Alapítvány t terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

6.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefonszáma: +36 1 391 1400
Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu

Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg Haydneum Alapítványnak mint adatkezelőnek.

6.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 1. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, elhárítására megtett intézkedések

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Haydneum Alapítvány az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében Haydneum Alapítvány minden szükséges intézkedést megtesz.

Haydneum Alapítvány Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen esetben Haydneum Alapítvány az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.